Rozvod – domluvený nebo sporný?

Zákon 89/2012 Sb. – Občanský zákoník nabízí dvě možnosti, jak řešit situaci, kdy minimálně pro jednoho z manželů není další setrvání v manželství přijatelné – rozvod postupem podle ustanovení § 755 zákona 89/2012 Sb. tzv. rozvod sporný a rozvod postupem podle § 757 zákona 89/2012 Sb. tzv. rozvod dohodnutý. Oba se od sebe zásadně liší, zejm. pokud se týká zákonem vyžadované shody a součinnosti rozvádějících se manželů.

Mají-li manželé nezletilé děti, pak řízení o rozvodu vždy musí předcházet řízení, v němž budou upraveny poměry nezletilých dětí minimálně pro dobu po rozvodu manželství jejich rodičů. Může se tak stát buď dohodou rodičů, která však musí být soudem schválena a není-li taková dohoda možná, pak o poměrech nezletilých dětí rozhodne soud. Teprve po právní moci rozsudku upravujícího poměry nezletilých dětí pro dobu po rozvodu jejich rodičů přijde na řadu vlastní rozvod.

Má-li být manželství rozvedeno podle ustanovení § 755 zákona 89/2012 Sb., tedy sporným rozvodem, musí být v rámci takového řízení naplněny následující předpoklady:

  1. poměry nezl. dětí byly upraveny pravomocným rozsudkem (lhostejno, zda takovým rozsudkem byla schválena dohoda uzavřená mezi rodiči nebo zda dohodu rodiče neuzavřeli a o poměrech nezletilých dětí rozhodl autoritativně soud)
  2. v řízení o rozvod manželství bylo prokázáno, že manželství je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

Soud rozvede manželství v takovém případě i tehdy, pokud by jeden z účastníků s rozvodem nesouhlasil (s výjimkami popsanými v ustanovení § 755, odst. 2. lit. a/ a b/). Soud v případě rozvodu podle ustanovení § 755 neřeší, co tvoří společné jmění rozvádějících se manželů a jak bude toto v případě rozvodu rozděleno. Neřeší ani otázky vztahující se k tomu, jak budou rozvedení manželé po rozvodu bydlet. Okamžikem, kdy pak bude vynesen rozsudek rozvádějící manželství účastníků a nabude právní moci, zůstávají rozvedeným manželům k řešení právě tyto často velmi složité otázky jejich zaniklého majetkového společenství, do kterého samozřejmě patří i dluhy.

Má-li být manželství rozvedeno podle ustanovení § 757 zákona 89/2012 Sb. tedy domluveným rozvodem, musí být v rámci takového řízení naplněno daleko více předpokladů.

  1. poměry nezl. dětí byly upraveny pravomocným rozsudkem, kterým byla schválena dohoda rodičů upravující poměry nezletilých dětí pro dobu po rozvodu (není-li takové dohody dosaženo a poměry nezletilých dětí upravil svým autoritativním rozhodnutím soud, je rozvod podle ustanovení § 757 zákona 89/2012 Sb. vyloučen).
  2. manželství trvá déle než 1 rok
  3. manželé spolu po dobu déle než 6 měsíců nežijí
  4. manželé uzavřeli dohodu o úpravě vzájemných majetkových poměrů, svého bydlení a případně výživného(zde se jedná o výživné mezi manželi, nikoliv o výživné nezletilých dětí)
  5. oba manželé s rozvodem souhlasí.

Domluvený rozvod je tedy cesta, která na svém konci znamená, že výrokem o rozvodu manželství účastníků jsou obvykle vzájemné vztahy účastníků jako rodičů i manželů vč. majetkové sféry vyřešeny. Nicméně ne vždy je mezi rozvádějícími se manželi zachována schopnost komunikace v takovém rozsahu, aby vůbec umožňovala vedení někdy složitých jednání. 

Sdílet na X

Obraťte se na nás!

Není nic jednoduššího. Dejte nám vědět, s čím potřebujete pomoci a my vám nabídneme možná řešení.

Volejte +420 730 829 530

Nebo nám napište zprávu, ozveme se nejpozději následující pracovní den.

    Odesláním formuláře vyjádříte souhlas s našimi pravidly pro zpracování osobních údajů.