Mimosmluvní odměna

Pokud není s klientem dohodnuto jinak, řídí se výše odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátní tarif). Výše je potom určena počtem úkonů právní služby, které advokát ve věci klienta učiní, kdy advokátní tarif stanoví fixní částku dle povahy věci za jeden úkon právní služby.

Smluvní odměna

Odměna za právní službu je většinou mezi klientem a advokátem sjednána. Určující pro její výši je především časová náročnost a také složitost dané věci. Takto lze odměnu sjednat jako hodinovou, tzn. k jejímu vyúčtování obdrží klient seznam úkonů a podrobné časové vyčíslení. Klient je vždy předem informován o jednotlivých krocích a odhadu počtu hodin. Je možné také sjednat pevnou částku za vyřízení celé záležitosti či dohodnout podíl na hodnotě věci (zpravidla u právní služby v podobě vymáhání pohledávky).

Při dlouhodobé a pravidelné spolupráci advokáta s klientem lze sjednat zvýhodněnou měsíční paušální odměnu.

Náhrada hotových výdajů, záloha

Klientovi jsou účtovány rovněž hotové výdaje, které s poskytnutím právní služby souvisí (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrada za promeškaný čas, náklady na znalecké posudky atd.). Advokát je oprávněn rovněž před poskytnutím právní služby požádat klienta o složení zálohy. Záloha je následně vždy řádně vyúčtována.

„Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.“