Oddlužení od 1. 7. 2017 a jak postupovat

Pokud uvažujete o prohlášení tzv. „osobního bankrotu“, tak jste možná zaregistrovali, že od 1. 7. 2017 došlo k několika zásadním změnám. Mám na mysli poslední (letošní) novelu insolvenčního zákona provedenou zákonem č. 64/2017 Sb., která je účinná právě od 1. 7. 2017.

Jednou z novinek je zakotvení § 390a insolvenčního zákona, který stanoví, že návrh na povolení oddlužení musí být za dlužníka sepsán a podán buď advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo tzv. akreditovanou osobou. Tou se potom rozumí právnická osoba, které byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle insolvenčního zákona. U těchto akreditovaných osob platí, že za sepis a podání návrhu na oddlužení za dlužníka nemají nárok na odměnu a jiné plnění, jelikož akreditace budou udělovány především neziskovým organizacím, které již na našem území působí s cílem pomáhat dlužníkům v jejich tíživé situaci.

Jestliže budete mít zájem o zpracování a podání návrhu na povolení oddlužení advokátem a dalšími výše uvedenými subjekty (mimo akreditované osoby), počítejte s odměnou ve výši 4.000,- Kč bez DPH a v případě společného oddlužení manželů s částkou 6.000,- Kč bez DPH. Rovněž stojí za zmínku, že tuto částku nezaplatíte přímo advokátovi, ale on sám ji musí následně uplatnit jako pohledávku v insolvenčním řízeni, kdy tato pohledávka se považuje za pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

Nová úprava reaguje na situaci, kdy v České republice provozuje svou činnost velké množství komerčních subjektů, které nabízejí dlužníkům pomoc v jejich dluhové pasti, za zpracování příslušných návrhů inkasují nemalé částky, avšak jejich služby postrádají odbornost, profesionalitu a ve svém důsledku mohou dlužníkům způsobit spíše komplikace. V tomto směru lze považovat novelu za významný přínos.

Dále je také nově upraveno, že pokud se v podaném návrhu na povolení oddlužení vyskytnou určité vady či nedostatky, soud vyzve k jejich opravě či doplnění zpracovatele – tedy osobu, která za dlužníka návrh podala. Zpracovatel je tak odpovědný za bezchybné podání, dlužník je soudem jen informován o případných nedostatcích návrhu.

Pro úplnost ke shora uvedenému je třeba ještě uvést, že dlužník si může návrh na povolení oddlužení zpracovat a podat sám pouze v případě je-li dlužníkem fyzická osoba, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce, nebo je-li dlužníkem právnická osoba a jedná-li za ni osoba uvedená v § 21 občanského soudního řádu, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce.

Jak tedy postupovat, chcete – li dosáhnout povolení oddlužení?

Vyberte si advokáta, kterému budete důvěřovat a sjednejte si schůzku. Doporučuji předem připravit podklady, které jsou pro podání předmětného návrhu nezbytné. Ušetříte tím čas sobě i advokátovi. Advokátovi potom sdělíte a doložíte všechny rozhodující skutečnosti, které osvědčují Váš úpadek, sdělíte a doložíte mu podrobné informace o Vaší finanční situaci, příjmech, majetku, závazcích, pohledávkách a předáte dokumenty, o které Vás právní zástupce požádá. Sdělíte a doložíte rovněž údaje o očekávaných příjmech v následujících 5 letech a údaje o příjmech za poslední 3 roky.

Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Na základě výslovného prohlášení dlužníka lze k návrhu insolvenčního správce provést oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo její části, tedy kombinací obou způsobů. Připomínám, že oddlužení má umožnit dlužníkovi „nový start“ a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu, a to alespoň do předpokládané výše 30 % v případě nezajištěných věřitelů. Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tuto zásadní skutečnost je potřeba si nejprve uvědomit, jestliže o oddlužení vůbec uvažujete.

Pokud má dlužník dluhy z podnikání, nepotřebuje již pro podání návrhu na povolení oddlužení souhlas věřitele. Má se za to, že věřitel souhlasí, pokud nevyjádřil svůj nesouhlas nejpozději s přihlášením své pohledávky. Svůj případný nesouhlas je povinen odůvodnit.

Zmíněná novela přinesla další řadu významných změn. Tento článek je tak určen jako informativní hlavně pro ty, kteří mají v plánu svou tíživou finanční situaci aktivně řešit, mají konkrétní představu o způsobu řešení a jeho důsledcích.

Sdílet na X

Obraťte se na nás!

Není nic jednoduššího. Dejte nám vědět, s čím potřebujete pomoci a my vám nabídneme možná řešení.

Volejte +420 730 829 530

Nebo nám napište zprávu, ozveme se nejpozději následující pracovní den.

    Odesláním formuláře vyjádříte souhlas s našimi pravidly pro zpracování osobních údajů.