Návrhy legislativních změn k rozvodům manželství a úpravě poměrů nezletilých dětí

23.04.2024

Podle posledních novinek zveřejněných ministerstvem spravedlnosti na www.justice.cz je ve fázi vládě předloženého návrhu novelizace zákona 89/2012 Sb. – Občanský zákoník, která pojednává o změnách tohoto zákona (a jistě i o změnách s tím souvisejících předpisů procesních), když tyto změny by měly vést ke zjednodušení a zrychlení postupu při úpravě poměrů nezletilých dětí a rozvodu manželství.

Pokud se týká řízení o rozvod manželství, dnešní zákonná úprava ukládá soudům, aby povinně zjišťovaly rozvrat manželství účastníků a jeho příčiny, pokud je řízení o rozvod vedeno postupem podle ustavení § 755 zákona 89/2012 Sb. (tedy tzv. sporný rozvod). Navrhovaná novela by měla tento obecný požadavek na zjišťování příčin rozvratu manželství zrušit.

Pokud se týká procesních postupů, v současné době v případě rozvodu manželství, kde účastníci mají nezletilé děti, probíhají povinně dvě řízení. První, v němž je řešena úprava poměrů nezletilých dětí účastníků minimálně pro dobu po rozvodu rodičů. Teprve po pravomocném skončení tohoto řízení je pak v samostatném řízení rozhodováno o rozvodu manželství. Navrhovaná novela přichází se sloučením obou těchto řízení, tam, kde jsou účastníci ve shodě, jak pokud se týká poměrů jejich nezletilých dětí, tak pokud se týká rozvodu manželství. Fakticky nic "nového pod sluncem" neb by se do jisté míry jednalo o návrat k postupům, které zde platily do 31.července 1998. Od 1. září 1959 do 31. července 1998 totiž právní úprava vyžadovala, aby v rozsudku o rozvodu manželství bylo rozhodnuto také o poměrech nezletilých dětí. Tento model však byl od 1. srpna 1998 opuštěn a o poměrech nezletilých dětí pro dobu po rozvodu je rozhodováno rozsudkem v samostatném řízení.

Nově by také mohly být zjednodušeny vlastní procesní postupy, zejm.

- v tom směru, že by mohlo být upuštěno od doposud povinného výslechu manželů v řízení o rozvod

- doposud povinné zastoupení nezletilých dětí kolizním opatrovníkem v řízení o úpravu poměrů nezletilých dětí (orgán sociálně-právní ochrany dětí) by mělo být zachováno jen tam, kde by soud shledal možný střet zájmů mezi rodiči a jejich nezletilými dětmi.

V rámci novelizace je též zvažováno, že by se upustilo od rozlišování forem péče o nezletilé děti. Dnes zákon pracuje s modely výlučné péče jednoho z rodičů, péče střídavé a péče společné. Nově by se již péče takto rozlišovat neměla s tím, že rozvod manželství rodičů nemá na rodičovskou odpovědnost žádný vliv, a tedy i po rozvodu manželství by o nezletilé děti měli pečovat oba rodiče.

Jedná se zatím jen o návrhy, které čeká ještě složitá legislativní cesta. Zda do zákona 89/2012 Sb. popř. do procesních norem budou promítnuty všechny uvažované změny nebo jen některé z nich, to se zatím dá jen těžko predikovat a nezbývá než čekat na výsledek celého legislativního procesu.