Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Dnem 15. prosince 2023 vyprší lhůta pro firmy s 50 až 249 zaměstnanci k zavedení vnitřního oznamovacího systému. Do tohoto data musí zaměstnavatel zavést ochranu pro oznamovatele.

Pojem whistleblowing překládáme jako “někdo, kdo píská na píšťalku”. Jde tedy o situaci, kdy osoba (často zaměstnanec) upozorní na možné protiprávní jednání. Podle zákona 171/2023 Sb. mají firmy povinnost vytvořit určitý mechanismus, který zaměstnance ochrání v případě, že nahlásí takové chování. Pro firmy s více jak 250 zaměstnanci mělo být zavedení oznamovacího systému splněno již 1.srpna 2023.

Cílem této právní úpravy je především ochrana lidí, kteří se odhodlali oznámení podat a potom také zjednodušení postupu nahlašování. Zavedením těchto metod by se mělo zamezit odvetným opatřením jako je ukončení pracovního poměru, změna mzdového ohodnocení nebo zásah do osobních práv. Ochrana se však nevztahuje na oznamovatele, který své podezření medializoval, aniž by předtím využil vnitřní oznamovací systém.

Jaké jsou tedy povinnosti zaměstnavatelů jako povinných subjektů v rámci zavedení vnitřního oznamovacího systému podle zákona 171/2023 Sb.?

 1. Zaměstnavatelé jsou povinni určit příslušnou osobu, která bude vykonávat činnosti popsané v § 11. Tyto činnosti zahrnují:
  – přijímání a posuzování důvodnosti oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
  – předkládání nápravných opatření
  – plnění pokynů zaměstnavatele
  – nestrannost při výkonu činnosti odpovědné osoby
  – zachování mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se příslušná osoba při výkonu činnosti dověděla.
 2. Zaměstnavatelé jsou povinni umožnit oznamovatelům podat oznámení cestou vnitřního oznamovacího systému a to písemně, ústně popř. i osobně
 3. Poskytne dálkový přístup k informacím. Informace, které by měly být zveřejněny zahrnují:
  – informace o způsobu oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
  – informace o příslušné osobě vč. čísla telefonu a adresy elektronické pošty pro doručování
  – informace zda zaměstnavatel vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro zaměstnavatele nevykonává práci či jinou obdobnou činnost
 4. Poučí příslušnou osobu o právech a povinnostech vyplývajících ze zákona 171/2023 Sb.
 5. Zajistí, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba
 6. Zajistí posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou
 7. Zajistí vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení
 8. Zajistí přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu návazné na podané oznámení

Samotné vedení vnitřního oznamovacího systému vč. činnosti odpovědné osoby nemusí vykonávat přímo zaměstnavatel, ale může vedením pověřit jinou osobu.

Následky porušení povinností se dotýkají zaměstnavatele ve dvou rovinách. Jednak má oznamovatel právo na náhradu škody v případě, že by mu odvetné opatření způsobilo nemajetkovou újmu. Druhou rovinou jsou sankce za přestupky, které mohou dosahovat výše 1.000.000 Kč, pokud zaměstnavatel nedodrží povinnosti jako je zavedení vnitřního oznamovacího systému, zajištění příslušné osoby nebo přijetí vhodných opatření.

Řešíte tuto problematiku? Neváhejte nás kontaktovat.

Sdílet na X

Obraťte se na nás!

Není nic jednoduššího. Dejte nám vědět, s čím potřebujete pomoci a my vám nabídneme možná řešení.

Volejte +420 730 829 530

Nebo nám napište zprávu, ozveme se nejpozději následující pracovní den.

  Odesláním formuláře vyjádříte souhlas s našimi pravidly pro zpracování osobních údajů.